Družstevnictví/Co-operative Movement

Galerie VI PER

úterý 22.5. 2018 v 19.00/Tuesday 22th May 2018, 7 p.m.

Druhý večer Markéty Mráčkové a Barbory Šimonové je zaměřen na historii a principy družstevnictví v českých zemích v rámci Rakousko-uherské monarchie, ČS(S)R a ČR.

The second evening show by Markéta Mráčková and Barbora Šimonová, a part of their exhibition Form Follows Money, focuses on the history and principles of cooperative movement in the Czech lands as a part the Austro-Hungarian Empire, the Czechoslovak (Socialist) Republic and the Czech Republic.

– – –

Družstevní hnutí aneb kam přijde zisk z mých peněz?

První družstva vznikala s cílem zajistit svým členům zlepšení ekonomických a sociálních podmínek pro život. Dělníci, drobní živnostníci a rolníci se sdružovali do svépomocných spolků postavených na vzájemné solidaritě (potravní a spotřební družstva, záložny, kampeličky a výrobní družstva). První bytová sdružení měla za úkol zajistit levné bydlení pro dělníky a zaměstnance. Zakládala se také družstva za účelem vybudování objektů sloužících veřejnému zájmu, kultuře a vzdělání (Družstvo Národního divadla, Družstvo rozhledny na Petříně, Družstvo pro výstavbu místní dráhy Čerčany-Modřany-Dobříš).

Po vzniku samostatného Československa počet družstev narůstal, rozšiřovala se jejich působnost, členily se dle profesního zaměření, národnosti, politické příslušnosti atd. Spolky pořádaly osvětové a sociální akce, zřizovaly knihovny, společenské místnosti a zakládaly si svá stavební družstva (Stavební družstvo Ženského klubu českého a jeho realizovaná budova Ženského klubu).

Zákon o podpoře stavebního ruchu vedl k rozvoji stavebních a bytových družstev. Počátkem padesátých let byla družstva zbavována podnikatelských možností a postupně zestátňována. Družstevní vlastnictví a podnikání bylo vnímáno jen jako předstupeň vlastnictví státního. Vznikl nový typ družstva – stavební bytové družstvo a stát poskytoval členům těchto družstev finanční příspěvek. Došlo ke kvantitativnímu rozmachu bytového družstevnictví. Družstevní bytový fond postupně stárnul a družstva se musela zaměřit i na opravy a údržby domů. Po roce 1989 bylo družstevnictví chybně spojováno s centrálně plánovanou ekonomikou a družstevní či kolektivní vlastnictví bylo přes své nesporné kvality vnímáno jako přežitá forma. Dnes se družstevnictví začíná opět rozvíjet.

http://vipergallery.org/akce/druzstevni-hnuti-aneb-kam-prijde-zisk-z-mych-penez

– – –

Cooperative Movement or Where Does the Profit from My Money Go?

The first co-ops were founded with the goal to ameliorate their members’ economic and social life conditions. Workers, small entrepreneurs and farmers came together and formed associations built on mutual solidarity (food and consumer co-ops, credit unions, and worker co-ops…).

The first housing cooperatives were meant to provide cheap housing for workers and employees. Co-ops were also founded in order to build objects that serve the public interest, culture and education (the National Theatre Co-op, the Petřín Lookout Tower Co-op, the Co-op for building a local railway Čerčany-Modřany-Dobříš). After Czechoslovakia gained its independency, the number of co-ops grew, their influence widened, they divided themselves by profession, nationality, political views etc. Co-ops organised educational and social events, founded libraries, social salons and founded their own building cooperatives (e.g. Czech Women’s’ Club’s cooperative and its Women’s’ Club building). The law concerning the support of building activity lead to the development of building and housing co-ops.

At the beginning of the 1950´s, co-ops were starting to be prohibited from entrepreneurship and were gradually nationalised. Cooperative possession and entrepreneurialism were only viewed as a step towards state ownership. There was a new type of co-op – the building housing cooperative, which the state contributed to financially. This was a housing co-op boom. The housing co-op fund slowly grew old and the co-ops had to focus on repairing and maintaining the buildings. After 1989, co-ops were wrongly associated with the central economic system and cooperative or collective ownership

http://vipergallery.org/en/events/cooperative-movement-where-does-profit-from-my-money-go

– – –

Vitríny s exponáty zapůjčilo Muzeum družstevnictví ze své trvalé expozice./The display cases and the exhibits were lent by the Museum of the Cooperative Movement, and come from their permanent exhibition.

Muzeum družstevnictví sídlí na adrese: Těšnov 5, Praha 1

Speciální poděkování/Special thanks to
David Füllsack, výkonný ředitel, Družstevní Asociace České republiky (CEO, Co-operative Association of the Czech Republic)

Pavel Černý, vedoucí Muzea družstevnictví, Praha (director of the Museum of
the Cooperative Movement, Prague)

web: http://www.dacr.cz/o-muzeu-druzstevnictvi/

– – –

PDF souhrn ke stažení Druzstevni hnuti-mrackova simonova-2015

– – –

videozáznam z přednášky:

titulní obrázek: ilustrace z knihy Dílo družstevní svépomoci. Jubilejní spis k 25. Výročí založení Ústředního svazu československých družstev v Praze. Hlavní redaktor Emanuel Škatula. Ústřední svaz československých družstev v Praze 1933.

další obrázky:

ilustrace z knihy Dílo družstevní svépomoci. Jubilejní spis k 25. Výročí založení Ústředního svazu československých družstev v Praze. Hlavní redaktor Emanuel Škatula. Ústřední svaz československých družstev v Praze 1933.

160 let družstevnictví v České republice. Kolektiv autorů. Vydala Družstevní Asociace ČR. Str. 8.