Gottfried Müller – Melancholie a dobrodružnost stavění, 25 zapomenutých staveb – křest knihy

Gottfried Müller – Melancholy and Adventure of Construction, 25 Forgotten Buildings

– – –

Knihu je možné zakoupit / The book is available at the knihkupectví Juditina věž, Kosmas, knihkupectví Galerie VI PER, knihkupectví ArtMap, PageFive, Archiweb.

– – –

křest knihy / launch of the book

16. prosince 2016 v 19 hodin / 16th December 2016 at 7 p.m.

Studio ALTA, U Výstaviště 21, Praha 7

mapa

během křtu bude Gottfried Müller vytvářet a signovat obálky knih / Gottfried Müller will create and sign covers of the books during the launch

gottfired-muller-melancholy-and-adventure-of-construction-cosa-cz-palazzo-josef-bogomir-03

Česko–německá publikace 25 dobrodružných architektonických příběhů – portrétů ztracených domů, německého výtvarníka Gottfrieda Müllera. Příběhy vypraví o útrapách stavění, podivnostech stavebníků a vrtoších investorů.

Znesvářené generace vymýšlí způsob, jak se důsledně míjet na jednom pozemku, dynastie trpaslíků zbohatne obchodováním s lodním vybavením, sado-maso sestry provozují diskrétní domov pro slepce, muž žije v harmonii se zvířaty a rostlinami, v pilíři mostu je nalezen trůn Karla IV., vášnivý lovec pořádá orgiastické hody ve zlato-černo-stříbrném sále bez oken. Jak vypadá nejnesmyslnější krov severně od Alp?
Nekompromisní architekt navrhuje odpadní trubky čtvercového průřezu, specialisté objevují nejvyšší patro neznámé věže, radikální investor zavrhuje 118 architektonických návrhů, znepřátelí si všechny místní instituce a přežije dva souboje.
Vítěz utkání „Muž proti stroji“ trénuje na svůj comeback, baronka bydlí uprostřed průmyslové zóny na hradě ze 12. století, muž píše nedekódovatelný tlustý rukopis, železniční zaměstnanec hraje na dráty od výhybek, poustevník trpí hazardními sklony, smrtící dům ožívá jednou za 11 let, manžel přestaví řadový domek.
Cementovo-mincová hrouda možná komunikuje s mimozemským světem, jednonohý muž přebývá se svým dobytkem v klenbách obří rampy, vzpurní a násilní obyvatelé bydlí v husitské vozové hradbě. Co stojí na místě, kde Hannibal oplakával svého zmrzlého krokodýla?
Rodina se schovává celý život za vraty, homosexuální duchovní zhotoví vibrační komoru a velkou odstředivku, stavebníkův syn postaví dům naopak a z hvězdárny je vidět Měsíc pouze dvakrát do roka.

tiráž
Gottfried Müller – Melancholie a dobrodružnost stavění, 25 zapomenutých staveb
z německých originálů „Schwermut und Abenteuer des Hausbaus: 24 Portraits verlorener Gebäude“ přeložil Mirko Baum
vydaly Markéta Mráčková, Barbora Šimonová a kulturní družstvo cosa.cz v roce 2016
obálka a grafická úprava Viktor Vejvoda
redakce českého textu Soňa Ryndová
náklad 1000 výtisků
vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.
64 stran
ISBN 978-80-270-0646-5
Kniha vychází za podpory Česko–německého fondu budoucnosti, Nadace české architektury a Nadačního fondu Art–Now.

Gottfried Müller’s website


gottfired-muller-melancholy-and-adventure-of-construction-cosa-cz-restaurace-kumpfmuller-2

A Czech-German publication of 25 architectural adventure stories – portraits of forgotten houses, written by German visual artist Gottfried Müller. Stories tell about troubles of building process, strangeness of builders and the whims of investors.

Quarrelled families invent ingenious ways to avoid one another another in shared areas, a dynasty of dwarves become rich due to ship equipment trade, sadomasochistic sisters run a discreet Home for the blind, a man lives in harmony with animals and plants, the throne of Charles IV is found in a pillar of a bridge, a passionate hunter holds saturnalian feasts in a golden-black-silver hall without windows. What does the most absurd roof truss north of the Alps look like?
An uncompromising architect designs waste pipes of square cross-section, experts discover the highest floor of an unknown tower, a radical investor rejects 118 architectural proposals making enemies of all local institutions and surviving two duels.
A winner of the battle „Man Against the Machine“ trains for his comeback, a baroness lives in the middle of an industrial zone in a castle from 12th century, a man writes a thick undecodable manuscript, a railway employee plays on wires drawn to railway switches, a hermit suffers from his gambling tendencies, a deadly house comes to life once every 11 years, a husband rebuilds his semi-detached house.
A concrete clod might be communicating with an extraterrestrial world, a one-legged man lives with his cattle in vaults of a large ramp, rebellious and violent inhabitants dwell in the Hussite war wagons. What stands at the place where Hannibal mourned for his frozen crocodile?
A family have been hiding themselves for all their lives behind a gate, a gay clergyman constructs a vibration chamber and a large centrifug, a son of a builder constructs his building the other way around, and an observatory provides a view of the Moon only twice a year.

Colophon
Gottfried Müller – Melancholy and Adventure of Construction, 25 Forgotten Buildings
German originals „Schwermut und Abenteuer des Hausbaus: 24 Portraits verlorener Gebäude“
Translation: Mirko Baum
Publishers: Markéta Mráčková, Barbora Šimonová, Cultural Cooperative cosa.cz 2016
Cover and graphic design: Viktor Vejvoda
Czech editor: Soňa Ryndová
Print run: 1000 copies
Printing house: Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.
64 pages
ISBN 978-80-270-0646-5
Project supported by the Czech-German Future Fund, the Czech Architecture Foundation, and the Art-Now Fund.


fotografie z křestu knihy / photos from the launch of the book

fb událost

tiskova-zprava-krest-G.Mueller-Melancholie-a-dobrodruznost-staveni